Grand Complications 

Gamle Rommen Skole
Aug. 25th 2018 - Aug. 25th 2019

Grand Complications
/EN
600 million years ago a certain mutual organisation of cells of different structures, started to appear in living organisms. We say we live in year 1975 after Christ, but we might live in the year, six hundred million and seventeen after the first primitive circulation.

From – 5 x 25 wintery notes to a summer project, from Part of the Labyrinth, by Inger Christensen, 1992
(freely translated)

The exhibition project Grand Complications end­ed on the 25th of August 2019, after running for one year in and around the Old Rommen School (Gamle Rommen skole). The starting point for the project was an extended dialogue between visual artist Andrea Bakketun (NO), and biologist Peter Roessingh (NL). Over time that conversation mani­fested itself in a structure of DIY sensor mecha­nisms that detected subtle and unexpected shifts in nature at the Old Rommen School. The sensor data from hidden processes in the environment was translated and made visible as movements in kinetic objects, and audio and video works inside the old school. In this fragile, electronic network, nature proved itself to be the protagonist, growing into or breaking down the various works through­out the year. The development underlined a wish to observe and be present with everything that coexists with us.

In horology, Grand Complications can refer to a clock­ work mechanism with several complications. In a wristwatch, complications are functions for dis­ playing time on other levels than hours and min­utes, like leap years, lunar fazes or milliseconds. The exhibition project of the same name was con­ structed from several parallel, time restricted pro­ cesses. Planetary movements and close variables like temperature, precipitation, wind, light, growth and decay, were outside influences on the instal­ lation.

The work that was constantly changing could nev­er be experienced as a whole. The moments when the viewer was present did however bring forth an opportunity to see one’s own existence in a larger time scale than one normally relates to; the transi­tion from one ice age to another, the time it takes for a moth to die, the growth and decay of an algae population, or the evolution of a new species.

Grand Complications also gradually developed into a collective, trans­disciplinary body of artistic re­search. Selected artists, authors, scientists and other scholars were invited to take part in the project, contributing with their reactions to the location, its physicality, history, biodiversity and spiritual significance. The events, that spanned ex­hibitions, children’s workshops, readings, tattoo studios, lectures, tea ceremonies, and the launch of an audio guide, included a number of inspir­ing participants including: Franziska Nast (DE), Christian Tony Norum (NO), Nine Herbs Charm (US/NO), Peter Roessingh (NL), Sara Sølberg (NO), Gunnhild Torgersen (NO), Hannah Mjølsnes (NO), Silje Linge Haaland (NO), Marthe Ramm Fortun (NO) and Anna Daniell (NO). The project has been open to influences and changes posed by every participant, like an organic consciousness spread­ing out into the body of the school.

The project is supported by Visual Artists Remuneration Fund, Art Council Norway and the municipality of Oslo

------------

/NO


For ca 600 millioner år siden begynte det i levende organismer å oppstå en viss felles organisasjon av cellene i de forskjellige strukturene. Vi sier vi lever i år 1975 etter Kr. Men vi lever kanskje i år seks hundre millioner og søtten etter det første primitive kretsløpet.
Fra – 5 x 25 vinterlige notater til et sommerprosjekt, fra Del af labyrinten av Inger Christensen, 1992 (fritt oversatt)

Utstillingsprosjektet Grand Complications ble av­sluttet 25. august 2019, etter å ha vært åpent i ett kalenderår i og rundt Gamle Rommen skole i Oslo. Utgangspunktet for prosjektet var en langvarig dialog mellom billedkunstner Andrea Bakketun (NO) og biolog Peter Roessingh (NL). Over tid man­ ifesterte samtalen seg i en struktur av DIY­sen­ sorisk utstyr lagd for å registrere uforutsigbare og subtile forandringer i naturen på Gamle Rommen skole. Sensorenes data fra skjulte prosesser i om­ givelsene ble oversatt og synliggjort som beveg­ elser i kinetiske objekter, lyd og video inne i den gamle skolen.

I det skjøre, elektroniske nettverket viste naturen seg som protagonist, og vokste inn i eller brøt ned arbeidene gjennom året. Denne utviklingen under­ streket ønsket om å observere og være til stede i alt som sameksisterer med oss.

I horologi refererer Grand Complications til urverk med flere komplikasjoner. I et armbåndsur er kom­ plikasjoner funksjoner som viser tid i andre nivå, som skuddår, månefaser og millisekunder. Utstill­ ingsprosjektet med samme navn er konstruert av en rekke parallelle, tidsavgrensede prosesser.

Planetariske bevegelser og nære variabler som temperatur, nedbør, vind, lys, vekst og forfall er ytre faktorer som påvirker installasjonen.
Arbeidet som var i konstant forandring gjennom ett år kunne aldri oppleves i sin helhet. Øyeblik­ kene betrakteren var tilstede kunne likevel gi en mulighet til å se egen eksistens i en større tids­ skala enn den vi vanligvis forholder oss til; utvik­ lingen fra en istid til en annen, tiden det tar for en nattsvermer å dø, veksten og forfallet til en alge­ bestand eller evolusjonen av en ny art.

Grand Complications utviklet seg underveis også til å bli en kollektiv, transdisiplinær, kunstnerisk research. Et utvalg kunstnere, forfattere og for­ skere ble invitert til å delta med sine reaksjoner på stedet; dets fysikalitet, historie, biodiversitet og spirituelle tilstedeværelse. Arrangementene som besto av utstillinger, foredrag, opplesninger, tatoveringsstudio, barneworkshop, te­seremonier og lansering av en audioguide involverte en rekke spennende aktører: Franziska Nast (DE), Christian Tony Norum (NO), Nine Herbs Charm (US/NO), Peter Roessingh (NL), Sara Sølberg (NO), Gunnhild Torgersen (NO), Hannah Mjølsnes (NO), Silje Linge Haaland (NO), Marthe Ramm Fortun (NO) and Anna Daniell (NO). Prosjektet lot hver bidragsyter forme og påvirke i ulike retninger, som en organisk bevis­ sthet spredte det seg ut i skolens rom.

Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd og Oslo kommune

Andrea Bakketun 2018